Kotva
Zvonění

7:40 – 7:55

Příchod do školy

 

7:55 – 8:00

Příprava na vyučování

 

0. 7:00 - 7:45

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11:50 – 12:35

6. 12:45 – 13:30

Konec dopolední výuky

 

7.  13:40 – 14:25

8.  14:35 - 15:20

Konec odpolední výuky

 

Rozvrhy a suplování
Bakaláři

Proškoly.cz

Zápisy žáků do prvních tříd

Mapa webu
A
A
A

Kariérové poradenství


Kariérové poradenství

 

Problematikou kariérového poradenství se na naší škole zabývá:

 1. Helena Štrynková – školní psycholog (individuální a skupinové kariérové poradenství)
 2. Michaela Mrázová – výchovný poradce

 

Problematika volby povolání je zařazena v tematickém okruhu Svět práce v 8. ročníku, kde se během prvního pololetí věnujeme skupinovým aktivitám zaměřeným na profesní orientaci.

Cílem kariérového poradenství je umět si vybrat vhodnou profesi či další vzdělávací cestu, která bude v souladu s osobností žáka, s jeho schopnostmi, dovednostmi, předpoklady a zájmy.

Při skupinových aktivitách se zaměřujeme na hledání silných stránek a dovedností, sebepoznání, identifikaci činností, které děti baví a na práci s informacemi o fungování a vývoji trhu práce a náplni a uplatnitelnosti různých profesí.

Individuální konzultace pro žáky 9. ročníků jsou zaměřeny na poskytování poradenských služeb pro rodiče i žáky v oblasti volby další školy (studijního zaměření). Během konzultace se společně snažíme odhalit soubor silných stránek dítěte, jeho předpoklady, představy o budoucím životě, tak aby obor, který si dítě vybere, byl v souladu s jeho osobností.

 

Užitečné odkazy k volbě povolání:

Přijímání na střední školy a konzervatoře, MŠMT ČR (msmt.cz)

www.infoabsolvent.cz

www.scio.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.seznamskol.eu

www.cermat.cz

www.msmt.cz

www.stredniskoly.cz

https://www.uradprace.cz/web/cz/informacni-a-poradenske-stredisko-ips-

 • Informační a poradenské středisko úřadu práce pro Prahu – východ nabízí informace o studijních a učebních oborech, požadavcích, podmínkách přijímacího řízení, možnostech uplatnění, celorepublikové databázi škol, testování profesních zájmů apod.

www.scholapragensis.online, www.prahaskolska.eu

 • Veletrh středních škol Schola Pragensis – prezenční forma 24. – 26.11.2022, zároveň bude probíhat i online v termínu 24. – 28.11.2022

 

Důležité termíny pro školní rok 2022/2023

 • Odeslání přihlášek do 3.2023 (na umělecké obory do 30.11.2022)
 • Termíny jednotných přijímacích zkoušek na SŠ:
  • Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia – 1. termín ve čtvrtek 13.4.2023, 2. termín v pátek 14.4.2023
  • Obory šestiletých a osmiletých gymnázií – 1. termín v pondělí 17.4.2023, 2. termín v úterý 18.4.2023
  • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny – 1. termín ve středu 10.5.2023, 2. termín ve čtvrtek 11.5.2023

 

Jak postupovat při podávání přihlášek na SŠ

Do konce listopadu trvá termín k podání přihlášky na obory s talentovou zkouškou. Přihlášky je nutné zaslat nebo předat osobně na vybranou střední školu. Talentové zkoušky do oborů s talentovou zkouškou se konají od 2.1. do 15.1.2023, do oborů v konzervatoři od 15.1. do 31.1.2023 a na Gymnázia se sportovní přípravou se konají talentové zkoušky 2.1. – 15.1.2023 (zde se koná rovněž jednotná přijímací zkouška). Pokud žák neuspěje u přijímacího řízení na tyto typy oborů, má pro další rozhodování stejné podmínky jako ostatní žáci (opět tedy může podávat 2 přihlášky).

Žáci, kteří se rozhodnou pro jiné typy středních škol (maturitní či učební obory), podávají 2 formuláře přihlášek (ke stažení na www.cermat.cz). Na nich vyplní 2 vybrané školy a studijní obory v pořadí, v jakém je upřednostňují. Každý žák pak obdrží jeden zápisový lístek (do 15. března). Přihlášky je nutné doručit na adresu vybraných škol do 1. března.

Pokud žák v prvním kole přijímacího řízení nebude na vybranou školu přijat (ať už pro nesplnění požadavků, nebo pro velký zájem o obor), má v druhém kole neomezenou možnost ve výběru a počtu dalších přihlášek. Termíny dalších kol přijímacího řízení stanovuje ředitel střední školy (včetně termínu odevzdání přihlášek). Je tedy nutné sledovat weby konkrétních škol.

V případě přijetí na studijní či učební obor v dané střední škole žák (nebo zákonný zástupce) potvrdí svůj úmysl se zde vzdělávat odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který o jeho přijetí rozhodl. Žák tak musí učinit do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou.

V případě nepřijetí na školu z důvodu velkého počtu zájemců je možné podat odvolání proti nepřijetí na studijní obor. Odvolání podávají rodiče žáka písemně řediteli střední školy do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí na studijní obor.

Na všechny maturitní obory je povinná jednotná přijímací zkouška (písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z oboru Matematika) s výjimkou oborů s talentovou zkouškou.

Ředitel střední školy může také stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole alespoň 2 termíny ve dnech 12.4. – 28.4.2023 pro obory vzdělání s maturitní zkouškou a ve dnech 22.4. – 30.4.2023 pro ostatní obory vzdělání (s výučním listem).

Informace o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání po uzavření 1. kola přijímacího řízení jsou zveřejněny nejen na webových stránkách škol, ale i na stránkách jednotlivých krajských úřadů (resp. Magistrátu hl. m. Prahy).

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.