Kotva
Zvonění

7:40 – 7:55

Příchod do školy

 

7:55 – 8:00

Příprava na vyučování

 

0. 7:00 - 7:45

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11:50 – 12:35

6. 12:45 – 13:30

Konec dopolední výuky

 

7.  13:40 – 14:25

8.  14:35 - 15:20

Konec odpolední výuky

 

Proškoly.cz

Mapa webu
A
A
A

Kariérové poradenství

Vloženo: 26.10.2020 | Zobrazeno: 531x |

Kariérové poradenství

 

Problematikou kariérového poradenství se na naší škole zabývá:

 1. Martina Šuláková – výchovný poradce
 2. Helena Štrynková – školní psycholog (individuální a skupinové kariérové poradenství)

 

Cílem kariérového poradenství je umět si vybrat vhodnou profesi či další vzdělávací cestu, která bude v souladu s osobností žáka, s jeho schopnostmi, dovednostmi, předpoklady a zájmy.

Při skupinovém poradenství se zaměřujeme na hledání silných stránek a dovedností, sebepoznání, identifikaci činností, které děti baví a předávání informací o uplatnitelnosti na trhu práce.

Individuální konzultace jsou zaměřeny na poskytování poradenských služeb pro rodiče i žáky v oblasti volby další školy (studijního zaměření). Během konzultace se společně snažíme odhalit soubor silných stránek dítěte, jeho předpoklady, představy o budoucím životě, tak aby obor, který si dítě vybere, byl v souladu s jeho osobností.

 

Užitečné odkazy, kde je možné najít spoustu důležitých informací:

www.infoabsolvent.cz

www.scio.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.seznamskol.eu

www.cermat.cz

www.msmt.cz

www.stredniskoly.cz

https://www.uradprace.cz/web/cz/informacni-a-poradenske-stredisko-ips-

 • Informační a poradenské středisko úřadu práce pro Prahu – východ nabízí informace o studijních a učebních oborech, požadavcích, podmínkách přijímacího řízení, možnostech uplatnění, celorepublikové databázi škol, testování profesních zájmů apod.

http://www.scholapragensis.cz/jnp/

 • odkaz na Veletrh středních škol Schola Pragensis – letos naživo i online v termínu 25.11. – 27.11.2021

 

Důležité termíny pro školní rok 2021/2022

 • Odeslání přihlášek do 3.2022 (na umělecké obory do 30.11.2021)
 • Termíny jednotných přijímacích zkoušek na SŠ:
  • Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia – 1. termín v úterý 12.4.2022, 2. termín ve středu 13.4.2022
  • Obory šestiletých a osmiletých gymnázií – 1. termín v úterý 19.4.2022, 2. termín ve středu 20.4.2022
  • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny – 1. termín v úterý 10.5.2022, 2. termín ve středu 11.5.2022

 

Jak postupovat při podávání přihlášek na SŠ

Do konce listopadu trvá termín k podání přihlášky na obory s talentovou zkouškou. Přihlášky je nutné zaslat nebo předat osobně na vybranou střední školu. Talentové zkoušky se konají v lednu. Pokud žák neuspěje u přijímacího řízení na tento typ oboru, má pro další rozhodování stejné podmínky jako ostatní žáci (opět tedy může podávat 2 přihlášky).

Žáci, kteří se rozhodnou pro jiné typy středních škol (maturitní či učební obory), podávají 2 formuláře přihlášek (ke stažení na www.cermat.cz). Na nich vyplní 2 vybrané školy a studijní obory v pořadí, v jakém je upřednostňují. Každý žák pak obdrží jeden zápisový lístek (do 15. března). Přihlášky je nutné doručit na adresu vybraných škol do 1. března.

Pokud žák v prvním kole přijímacího řízení nebude na vybranou školu přijat (ať už pro nesplnění požadavků, nebo pro velký zájem o obor), má v druhém kole neomezenou možnost ve výběru a počtu dalších přihlášek. Termíny dalších kol přijímacího řízení stanovuje ředitel střední školy (včetně termínu odevzdání přihlášek). Je tedy nutné sledovat weby konkrétních škol.

V případě přijetí na studijní či učební obor v dané střední škole žák (nebo zákonný zástupce) potvrdí svůj úmysl se zde vzdělávat odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který o jeho přijetí rozhodl. Žák tak musí učinit do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou.

V případě nepřijetí na školu z důvodu velkého počtu zájemců je možné podat odvolání proti nepřijetí na studijní obor. Odvolání podávají rodiče žáka písemně řediteli střední školy do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí na studijní obor.

Na všechny maturitní obory je povinná jednotná přijímací zkouška (z ČJ a M) s výjimkou oborů s talentovou zkouškou.

Ředitel střední školy může také stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole alespoň 2 termíny ve dnech 12.4. – 28.4.2022 pro obory vzdělání s maturitní zkouškou a ve dnech 22.4. – 30.4.2022 pro ostatní obory vzdělání.

Informace o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání po uzavření 1. kola přijímacího řízení jsou zveřejněny nejen na webových stránkách škol, ale i na stránkách jednotlivých krajských úřadů (resp. Magistrátu hl. m. Prahy).