Kotva
Zvonění

7:40 – 7:55

Příchod do školy

 

7:55 – 8:00

Příprava na vyučování

 

0. 7:00 - 7:45

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11:50 – 12:35

6. 12:45 – 13:30

Konec dopolední výuky

 

7.  13:40 – 14:25

8.  14:35 - 15:20

Konec odpolední výuky

 

Proškoly.cz

Mapa webu
A
A
A

Povinně zveřejňované informace

Vloženo: 28.1.2019 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 1683x | Zatím neupraveno

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předáváme: 

 

 

Výroční zpráva informace 2013-2014 (Velikost: 193.06 kB)

Výroční zpráva informace 2014-2015 (Velikost: 194.36 kB)

Výroční zpráva informace 2015-2016 (Velikost: 193.89 kB)

Výroční zpráva informace 2016-2017 (Velikost: 194.36 kB)

Výroční zpráva informace 2017-2018 (Velikost: 194.69 kB)

Výroční zpráva informace 2018-2019 (Velikost: 45.52 kB)

Výroční zpráva podle zákona o sbobodném přístupu k informacím 2019-2020 (Velikost: 287.45 kB)

 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. 1. Název

Základní škola Jirny, okres Praha - východ příspěvková organizace

 

 1. 2. Důvod a způsob založení
 2. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: základní škola a  školní družina..

  Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

  Právnická osoba je zřízená na dobu neurčitou.
  Právní forma:příspěvková organizace

Zřizovatel: Obec Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny, www.jirny.cz

IČ: 00 240 257

 

 1. 3. Organizační struktura

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, Pražská 800, 250 90 Jirny

 

Základní škola IZO: 102 438 056

Školní družina IZO: 108 056 091

 

 1. 4. Kontaktní spojení

4.1  Kontaktní poštovní adresa           

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, Pražská 800,  250 90 Jirny

 

4.2.  Adresa pro osobní návštěvu       

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, Pražská 800,  250 90 Jirny

 

4.3   Úřední hodiny

v měsících leden - červen, září - prosinec 7:30 - 15:00 hodin 

 

4.4   Telefonní čísla, maily, ID datová schránka  

Ředitelka

Mgr. Bc. Hana Kudrnová

Telefon - ředitelna

+420 605 944 654

E-mail - ředitelka

hana.kudrnova@zs-jirny.cz

Telefon - sekteretariát

+420 603 221 131

Mobil - ředitelna

+420 731 449 124

Školní e-mail

reditel@zs-jirny.cz

Pro účely GDPR e-podatelna

podatelna@zs-jirny.cz

ID datová schránka

sjfmnaz

 

4.5   Adresa internetové stránky              

www.zs-jirny.cz

 

4.6 REDIZO                                              

600052036

 

4.7 IZO    

102 438 056

 1.  
 2. 5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 181418405  kód banky: 0300

Československá obchodní banka, a.s.

 

 1. 6. IČO 75031825

 

 1. 7. Plátce z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH 

 

 1. 8. Dokumenty

viz web -  Dokumenty školy   e-deska

 • ŠVP ZV
 • ŠVP ŠD
 • Školní řád                         
 • Řád školní družiny 
 • viz web - Dokumenty e-deska
 • Rozpočet
 •  
 1. 9. Žádost o informace

Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací se postupuje podle § 14 a 15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. je zveřejněna na internetových stránkách školy – www.zs-jirny.cz.
Ředitelství školy neposkytuje informace, které jsou označeny za utajovanou skutečnost podle zákona č. 148/1998 Sb., které jsou předmětem obchodního tajemství podle §17 zákona č. 513/1991 Sb., které jsou informacemi o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem a které podléhají ochraně osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. Dále ředitelství neposkytne informace v případech uvedených v § 11 zákona č. 106/1999 Sb.

 

 1. 10. Příjem podání a podnětů

Získat příslušné informace, podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze písemně na adrese školy, v případech, kdy zákon výslovně nestanoví písemnou formu též ústně nebo elektronicky u ředitelky školy nebo její zástupkyně. Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací se postupuje podle § 14 a 15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Při vyřizování stížností, oznámení a podnětů se postupuje podle správního řádu.

 

Evidence žádosti obsahuje:

 • datum doručení
 • jméno, příjmení, adresa žadatele pro doručování
 • jakou informaci žadatel žádá
 • způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena – datum vyřízení žádosti (údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle zákona č. 110/2019 sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů)

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na ředitelství školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

Při podání e-mailem na adresu  žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Při písemném podání na kontaktní poštovní adresu školy žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

 

11. Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
 • Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 317 /2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy každý pracovní den v úřední hodiny. Z těchto předpisů je možno pořídit kopie za poplatek rovný poplatku za kopírování.

 

 1. 12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad:
poskytnutí kopie ………………………………….3 Kč / jednostranná černobílá A4

poskytnutí kopie ………………………………….6 Kč / jednostranná černobílá A3

poskytnutí kopie ………………………………….6 Kč / jednostranná barevná A4

poskytnutí kopie ………………………………….12 Kč / jednostranná barevná A3


práce zaměstnance školy …………………… 200 Kč / hod.

 

druhopisy dokumentů ................................. 50 Kč

 

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzor licenční smlouvy

dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Základní škola Jirny, okres Praha - východ poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. 14. Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím

viz web Zpracování osobních dokumentů

Poskytnuté informace

 

Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou k dispozici v úředních hodinách v ředitelně školy (viz. bod 4).

Následující dokumenty jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na uvedené internetové adrese: 

www.zs-jirny.cz

 

Zpráva České školní inspekce
Školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní vzdělávání
Školní řád a pravidla hodnocení
Výroční zpráva o činnosti školy

 

Popisy úkonů orgánu veřejné moci- životní situace

Služby veřejné správy portal  gov.cz