Kotva
Zvonění

7:40 – 7:55

Příchod do školy

 

7:55 – 8:00

Příprava na vyučování

 

0. 7:00 - 7:45

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11:50 – 12:35

6. 12:45 – 13:30

Konec dopolední výuky

 

7.  13:40 – 14:25

8.  14:35 - 15:20

9. 15:30 - 16:15

Konec odpolední výuky

 

Rozvrhy a suplování
Bakaláři

Proškoly.cz

Zápisy žáků do prvních tříd

On-line procvičování

Mapa webu
A
A
A

Povinně zveřejňované informace

Vloženo: 28.1.2019 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 3769x | Zatím neupraveno

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předáváme: 

 

 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. 1. Název

Základní škola Jirny, okres Praha - východ příspěvková organizace

 

 1. 2. Důvod a způsob založení
 2. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: základní škola a  školní družina..

  Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

  Právnická osoba je zřízená na dobu neurčitou.
  Právní forma:příspěvková organizace

Zřizovatel: Obec Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny, www.jirny.cz

IČ: 00 240 257

 

 1. 3. Organizační struktura

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, Pražská 800, 250 90 Jirny

 

Základní škola IZO: 102 438 056

Školní družina IZO: 108 056 091

 

 1. 4. Kontaktní spojení

4.1  Kontaktní poštovní adresa           

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, Pražská 800,  250 90 Jirny

 

4.2.  Adresa pro osobní návštěvu       

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, Pražská 800,  250 90 Jirny

 

4.3   Úřední hodiny

v měsících leden - červen, září - prosinec 7:30 - 15:00 hodin 

 

4.4   Telefonní čísla, maily, ID datová schránka  

Ředitelka

Mgr. Bc. Hana Kudrnová

Telefon - ředitelna

+420 605 944 654

E-mail - ředitelka

hana.kudrnova@zs-jirny.cz

Telefon - sekteretariát

+420 603 221 131

Mobil - ředitelna

+420 731 449 124

Školní e-mail

reditel@zs-jirny.cz

Pro účely GDPR e-podatelna

podatelna@zs-jirny.cz

ID datová schránka

sjfmnaz

 

4.5   Adresa internetové stránky              

www.zs-jirny.cz

 

4.6 REDIZO                                              

600052036

 

4.7 IZO    

102 438 056

 1.  
 2. 5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 181418405  kód banky: 0300

Československá obchodní banka, a.s.

 

 1. 6. IČO 75031825

 

 1. 7. Plátce z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH 

 

 1. 8. Dokumenty

viz web -  Dokumenty školy   e-deska

 • ŠVP ZV
 • ŠVP ŠD
 • Školní řád                         
 • Řád školní družiny 
 • viz web - Dokumenty e-deska
 • Rozpočet
 •  
 1. 9. Žádost o informace

Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací se postupuje podle § 14 a 15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. je zveřejněna na internetových stránkách školy – www.zs-jirny.cz.
Ředitelství školy neposkytuje informace, které jsou označeny za utajovanou skutečnost podle zákona č. 148/1998 Sb., které jsou předmětem obchodního tajemství podle §17 zákona č. 513/1991 Sb., které jsou informacemi o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem a které podléhají ochraně osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. Dále ředitelství neposkytne informace v případech uvedených v § 11 zákona č. 106/1999 Sb.

 

 1. 10. Příjem podání a podnětů

Získat příslušné informace, podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze písemně na adrese školy, v případech, kdy zákon výslovně nestanoví písemnou formu též ústně nebo elektronicky u ředitelky školy nebo její zástupkyně. Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací se postupuje podle § 14 a 15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Při vyřizování stížností, oznámení a podnětů se postupuje podle správního řádu.

 

Evidence žádosti obsahuje:

 • datum doručení
 • jméno, příjmení, adresa žadatele pro doručování
 • jakou informaci žadatel žádá
 • způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena – datum vyřízení žádosti (údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle zákona č. 110/2019 sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů)

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na ředitelství školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

Při podání e-mailem na adresu  žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Při písemném podání na kontaktní poštovní adresu školy žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

 

11. Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
 • Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 317 /2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy každý pracovní den v úřední hodiny. Z těchto předpisů je možno pořídit kopie za poplatek rovný poplatku za kopírování.

 

 1. 12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad:
poskytnutí kopie ………………………………….3 Kč / jednostranná černobílá A4

poskytnutí kopie ………………………………….6 Kč / jednostranná černobílá A3

poskytnutí kopie ………………………………….6 Kč / jednostranná barevná A4

poskytnutí kopie ………………………………….12 Kč / jednostranná barevná A3


práce zaměstnance školy …………………… 200 Kč / hod.

 

druhopisy dokumentů ................................. 50 Kč

 

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzor licenční smlouvy

dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Základní škola Jirny, okres Praha - východ poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. 14. Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím

viz web Zpracování osobních dokumentů

Poskytnuté informace

 

Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou k dispozici v úředních hodinách v ředitelně školy (viz. bod 4).

Následující dokumenty jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na uvedené internetové adrese: 

www.zs-jirny.cz

 

Zpráva České školní inspekce
Školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní vzdělávání
Školní řád a pravidla hodnocení
Výroční zpráva o činnosti školy

 

Popisy úkonů orgánu veřejné moci- životní situace

Služby veřejné správy portal  gov.cz

 

                   

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.