Kotva
Zvonění

7:40 – 7:55

Příchod do školy

 

7:55 – 8:00

Příprava na vyučování

 

0. 7:00 - 7:45

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11:50 – 12:35

6. 12:45 – 13:30

Konec dopolední výuky

 

7.  13:40 – 14:25

8.  14:35 - 15:20

Konec odpolední výuky

 

Rozvrhy a suplování
Bakaláři

Proškoly.cz

Zápisy žáků do prvních tříd

Mapa webu
A
A
A

Povinně zveřejňované informace

Vloženo: 9.6.2019 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 2522x | Zatím neupraveno

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název

 

Základní škola Jirny, okres Praha - východ příspěvková organizace

 

 1. Důvod a způsob založení

 

Zřizovatel: Obec Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny

IČ: 00 240 257

webové stránky: www.jirny.cz

Zřizovací listina č.j. je uložena a k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

 

 1. Organizační struktura

 

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, Brandýská 45, 250 90 Jirny

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, Navrátilova 69, 250 90 Jirny

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, Pražská, parc.číslo 646/26, 250 90 Jirny

Školní družina (4 oddělení), Navrátilova 69, 250 90 Jirny

 

 1. Kontaktní spojení

 

4.1  Kontaktní poštovní adresa           

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, Brandýská 45,  250 90 Jirny

 

4.2.  Adresa pro osobní návštěvu       

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, Brandýská 45,  250 90 Jirny

 

4.3   Úřední hodiny

 v měsících leden - červen, září - prosinec 7:30 - 15:00 hodin   

4.4   Telefonní čísla, maily, ID datová schránka  

Ředitelka

Mgr. Bc. Hana Kudrnová

Telefon - ředitelna

+420 281 962 941

E-mail - ředitelka

kudrnova@zs-jirny.cz

Telefon - sborovna

+420 281 961 655

Mobil - ředitelna

+420 731 449 124

Školní e-mail

zs.jirny@quick.cz

Pro účely GDPR e-podatelna

podatelna@zs-jirny.cz

Telefon Navrátilova 69

+420 251 628 451

Mobil Navrátilova 69

+420 739 572 474

Mobil Pražská

+420 603 221 131

ID datová schránka

sjmnaz

 4.5   Adresa internetové stránky              www.zs-jirny.cz

 4.6 REDIZO                                              600052036

4.7 IZO    102 438 056

 1. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 181418405

 kód banky: 0300

 

 1. 75031825

 

 1. DIČ

Nejsme plátci DPH

 

 1. Dokumenty

viz web -  Dokumenty školy   e-deska

 • ŠVP ZV
 • ŠVP ŠD
 • Školní řád                         
 • Řád školní družiny     
 1. Žádost o informace

Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací se postupuje podle § 14 a 15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. je zveřejněna na internetových stránkách školy – www.zs-jirny.cz.
Ředitelství školy neposkytuje informace, které jsou označeny za utajovanou skutečnost podle zákona č. 148/1998 Sb., které jsou předmětem obchodního tajemství podle §17 zákona č. 513/1991 Sb., které jsou informacemi o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem a které podléhají ochraně osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. Dále ředitelství neposkytne informace v případech uvedených v § 11 zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Získat příslušné informace, podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze písemně na adrese školy, v případech, kdy zákon výslovně nestanoví písemnou formu též ústně nebo elektronicky u ředitelky školy nebo její zástupkyně. Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací se postupuje podle § 14 a 15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Při vyřizování stížností, oznámení a podnětů se postupuje podle správního řádu.

 1. Opravné prostředky

Opravný prostředek (odvolání) lze podat proti správnímu rozhodnutí ředitelky školy ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Odvolání proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu lze podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání proti ostatním správním rozhodnutím podle zákona č. 561/2004 Sb. lze podat do 15 dnů ode dne doručení. Dále lze podat odvolání proti rozhodnutí podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Odvolání se podává pouze písemně odboru školství a mládeže KÚ Středočeského kraje prostřednictvím ředitelství školy. Odvolání musí obsahovat název rozhodnutí, proti kterému se příslušná osoba odvolává, jeho datum a číslo jednací. Zvláštní formulář se nevyžaduje. Případné další náležitosti jsou uvedeny v poučení u každého rozhodnutí.

 

 1. Formuláře

viz Dokumenty školy e-deska

 

 1. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Postup při podání odvolání
Legalizace dokladů o vzdělání vydaných českými základními, středními nebo vyššími odbornými školami v České republice za účelem jejich použití v zahraničí
Portál veřejné správy – životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.

 

 1. Předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

 

 1. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad:
poskytnutí kopie ………………………………….3 Kč / stránka A4
práce zaměstnance školy …………………………300 Kč / hod.

 1. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz web dokumenty e-deska

 

ZŠ Jirny, okres Praha-východ jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

Statistika o vyřizovaných žádostech ve školním roce: 2017/2018

 • Počet podaných žádostí o informace: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 • Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem: 0
 • Počet stížností podle § 16 a): 2
 • Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona: 0

 

 1. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu  k informacím

Ve školním roce 2017/2018  nebyly poskytnuty žádné informace.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.