Kotva
Zvonění

7:40 – 7:55

Příchod do školy

 

7:55 – 8:00

Příprava na vyučování

 

0. 7:00 - 7:45

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11:50 – 12:35

6. 12:45 – 13:30

Konec dopolední výuky

 

7.  13:40 – 14:25

8.  14:35 - 15:20

9. 15:30 - 16:15

Konec odpolední výuky

 

Rozvrhy a suplování
Bakaláři

Proškoly.cz

Zápisy žáků do prvních tříd

On-line procvičování

Mapa webu
A
A
A

Povinně zveřejňované informace

Vloženo: 9.6.2019 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 4187x | Zatím neupraveno

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Název

 

Základní škola Jirny, okres Praha - východ příspěvková organizace

 

 1. Důvod a způsob založení

 

Zřizovatel: Obec Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny

IČ: 00 240 257

webové stránky: www.jirny.cz

Zřizovací listina č.j. je uložena a k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

 

 1. Organizační struktura

 

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, Brandýská 45, 250 90 Jirny

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, Navrátilova 69, 250 90 Jirny

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, Pražská, parc.číslo 646/26, 250 90 Jirny

Školní družina (4 oddělení), Navrátilova 69, 250 90 Jirny

 

 1. Kontaktní spojení

 

4.1  Kontaktní poštovní adresa           

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, Brandýská 45,  250 90 Jirny

 

4.2.  Adresa pro osobní návštěvu       

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, Brandýská 45,  250 90 Jirny

 

4.3   Úřední hodiny

 v měsících leden - červen, září - prosinec 7:30 - 15:00 hodin   

4.4   Telefonní čísla, maily, ID datová schránka  

Ředitelka

Mgr. Bc. Hana Kudrnová

Telefon - ředitelna

+420 281 962 941

E-mail - ředitelka

kudrnova@zs-jirny.cz

Telefon - sborovna

+420 281 961 655

Mobil - ředitelna

+420 731 449 124

Školní e-mail

zs.jirny@quick.cz

Pro účely GDPR e-podatelna

podatelna@zs-jirny.cz

Telefon Navrátilova 69

+420 251 628 451

Mobil Navrátilova 69

+420 739 572 474

Mobil Pražská

+420 603 221 131

ID datová schránka

sjmnaz

 4.5   Adresa internetové stránky              www.zs-jirny.cz

 4.6 REDIZO                                              600052036

4.7 IZO    102 438 056

 1. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 181418405

 kód banky: 0300

 

 1. 75031825

 

 1. DIČ

Nejsme plátci DPH

 

 1. Dokumenty

viz web -  Dokumenty školy   e-deska

 • ŠVP ZV
 • ŠVP ŠD
 • Školní řád                         
 • Řád školní družiny     
 1. Žádost o informace

Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací se postupuje podle § 14 a 15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. je zveřejněna na internetových stránkách školy – www.zs-jirny.cz.
Ředitelství školy neposkytuje informace, které jsou označeny za utajovanou skutečnost podle zákona č. 148/1998 Sb., které jsou předmětem obchodního tajemství podle §17 zákona č. 513/1991 Sb., které jsou informacemi o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem a které podléhají ochraně osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. Dále ředitelství neposkytne informace v případech uvedených v § 11 zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Získat příslušné informace, podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze písemně na adrese školy, v případech, kdy zákon výslovně nestanoví písemnou formu též ústně nebo elektronicky u ředitelky školy nebo její zástupkyně. Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací se postupuje podle § 14 a 15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Při vyřizování stížností, oznámení a podnětů se postupuje podle správního řádu.

 1. Opravné prostředky

Opravný prostředek (odvolání) lze podat proti správnímu rozhodnutí ředitelky školy ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Odvolání proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu lze podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání proti ostatním správním rozhodnutím podle zákona č. 561/2004 Sb. lze podat do 15 dnů ode dne doručení. Dále lze podat odvolání proti rozhodnutí podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Odvolání se podává pouze písemně odboru školství a mládeže KÚ Středočeského kraje prostřednictvím ředitelství školy. Odvolání musí obsahovat název rozhodnutí, proti kterému se příslušná osoba odvolává, jeho datum a číslo jednací. Zvláštní formulář se nevyžaduje. Případné další náležitosti jsou uvedeny v poučení u každého rozhodnutí.

 

 1. Formuláře

viz Dokumenty školy e-deska

 

 1. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Postup při podání odvolání
Legalizace dokladů o vzdělání vydaných českými základními, středními nebo vyššími odbornými školami v České republice za účelem jejich použití v zahraničí
Portál veřejné správy – životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.

 

 1. Předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

 

 1. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad:
poskytnutí kopie ………………………………….3 Kč / stránka A4
práce zaměstnance školy …………………………300 Kč / hod.

 1. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz web dokumenty e-deska

 

ZŠ Jirny, okres Praha-východ jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

Statistika o vyřizovaných žádostech ve školním roce: 2017/2018

 • Počet podaných žádostí o informace: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 • Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem: 0
 • Počet stížností podle § 16 a): 2
 • Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona: 0

 

 1. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu  k informacím

 

Informace o zpracování osobních údajů (Velikost: 150.4 kB) (Velikost: 150.4 kB)

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.