Kotva
Zvonění

7:40 – 7:55

Příchod do školy

 

7:55 – 8:00

Příprava na vyučování

 

0. 7:00 - 7:45

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11:50 – 12:35

6. 12:45 – 13:30

Konec dopolední výuky

 

7.  13:40 – 14:25

8.  14:35 - 15:20

Konec odpolední výuky

 

Proškoly.cz

Mapa webu
A
A
A

Výchovné poradenství

Vloženo: 9.5.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 3412x | Zatím neupraveno

Informace pro rodiče - kontakty

 

Funkce

Jméno

E-mail

Konzultační hodiny

Výchovná poradkyně

Mgr. Martina Šuláková

martina.sulakova@zs-jirny.cz

Poradenské služby školy (Velikost: neznámá)

Pro žáky a učitele:
Každý den 11,40-12,30,

jiný termín po domluvě.

Pro rodiče:

pondělí 13,00-14,00 po tel.

domluvě

+420 737 827 800

Speciální pedagog

Mgr. Pavla Krutská

 

pavla.krutska@zs-jirny.cz

 

Každé pondělí po tel.domluvě:

13,00- 14,00

+420 737 827 800

Preventistka

Mgr. Veronika Krämerová

veronika.kramerova@zs-jirny.cz

Preventivní program (Velikost: 585.99 kB)

Prevence šikany  (Velikost: neznámá)

Po tel. domluvě v úterý:

14,00-15,00

+420 737 827 800

Školní psycholožka

Mgr. Helena Štrynková

helena.strynkova@zs-jirny.cz

krizová intervence, předcházení negativních jevů

program KUPOZ (Velikost: 776.54 kB)

Po tel.domluvě:

Pondělí 14,30 - 15,30

+420 737 827 800

Asistentky pedagoga

Radka Rennerová 

 

Veronika Zelinková

 

Jana Krejčíková

 

Simona Zlatohlávková

 

Gábina Kašparová

 

Sandra Pšondrová

 

Margita Smetanová

 

Lenka Al-Asbahee 

 

Ĺubomíra Škulavíková

 

Anna Hauerová

 

Monika Dolejšová Hallová     

        

radka.rennerova@zs-jirny.cz

veronika.zelinkova@zs-jirny.cz

jana.krejcikova@zs-jirny.cz

simona.zlatohlavkova@zs-jirny.cz

gabina.kasparova@zs-jirny.cz

sandra.psondrova@zs-jirny.cz

margita.smetanova@zs-jirny.cz

lenka.al-asbahee@zs-jirny.cz

lubomira.skulavikova@zs-jirny.cz

anna.hauerova@zs-jirny.cz

monika.hallova@zs-jirny.cz

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

 

pokud máte nějaké pochybnosti o správném vývoji Vašeho dítěte a školní úspěšnosti, budeme rádi, když se na nás obrátíte a společně s námi navrhnete postupy, přístup a způsob, jak Vašemu dítěti pomoci. Rádi vás nasměrujeme k odborníkům, kteří se věnují dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Naším hlavním spolupracovníkem, ale i spádovou oblastí pro vyšetření je Pedagogicko – psychologická poradna Středočeského kraje, odloučené pracoviště pro Prahu – východ.

Adresa tohoto pracoviště je:  Sportovní 846/22, Praha – Vršovice, tel. 281 867 331, mailová adresa: prahavychod@pppsk.cz

 

Zde probíhají vyšetření žáků při podezření na specifické poruchy učení, chování, ale i testy školní zralosti před nástupem do školy, či vyšetření předpokladů ke studiu na víceletých gymnáziích.

Poradna pro Prahu – východ nabízí svým klientům možnost nápravy SPU a to kurzem KUPOZ, který je zaměřen na rozvíjení zrakového a sluchového vnímání, jemné motoriky aj.

 

 • Dále spolupracujeme se soukromou speciálně pedagogickou poradnou v Praze – Horních Počernicích, s paní Mgr. Danou Vojtovičovou, která se zaměřuje na individuální reedukaci SPU a grafomotorických obtíží, tel.: 281 926 156, 608 863 652.- Tyto služby jsou hrazené.
 •  

Pokud chcete nechat své dítě vyšetřit v poradně je nutné zajistit si telefonicky termín (tel.: 281 867 331 paní sekretářka Smítková), dále Vám v přílohách nabízíme k vytisknutí formulář pedagogické poradny, který necháte vyplnit třídní učitelce a s ním jdete na plánované vyšetření. Škola již nesmí tyto dotazníky odesílat!

 

Přestože respektujeme Vaše právo na zvolení si vlastní instituce, ve které necháte své dítě vyšetřit, chtěli bychom Vás upozornit, že dítě musí být vyšetřeno nejen psychologem, ale též speciálním pedagogem, který stanoví jednotlivé diagnózy. Potvrzení od klinického psychologa nestačí, tento posudek není celkový a chybí zde důležitá vyšetření. Dítě musí být vždy vyšetřeno v pedagogicko – psychologické poradně, aby mohlo uplatňovat nárok na individuální plán, úlevy a zvýšený normativ. Nebojte se na nás obrátit s problémy Vašich dětí, rádi vám poradíme. Děkujeme za pochopení.

Věnujte prosím pozornost přílohám, ve kterých jsou všechny potřebné dokumenty ke stažení.

 

Mgr. Martina Šuláková – výchovný poradce

 

POKYNY K POSTUPU PŘI VYŠETŘENÍ ŽÁKA V PPP

 

 • Vyplnění dotazníku pro potřeby PPP vyučujícími
 • Podpisy vyučujících, výchovné poradkyně, ředitelky školy na dotazníku
 • Rodiče donesou dotazník k termínu vyšetření do PPP
 • Po vyšetření rodič může a nemusí předat škole zprávu z vyšetření
 • Pokud ze zprávy vyplývá, že žák bude studovat dle IVP, musí rodič podat písemnou žádost (ke stažení na webu školy nebo je možné požádat třídního učitele, či výchovnou poradkyni)
 • Následuje ,,Poučení o vzdělávání dle IVP´´a vyplnění,,Žádosti o slovní hodnocení´´
 • Dále třídní učitel vypracuje IVP, který podepíší rodiče, třídní učitel, ředitelka školy a výchovná poradkyně
 • IVP je závazný podklad pro klasifikaci žáka
 • Zpráva z vyšetření se nachází u výchovné poradkyně (kopie) a zároveň v katalogovém listě žáka (originál)

 

 

 

Základní charakteristika - specifických vývojových poruch učení  SPU

 

/ Základní typy nejčastějších poruch učení /

 

Dyslexie - porucha čtení

 

Dysortografie - porucha pravopisu

 

Dysgrafie - porucha psaní, grafického projevu a grafomotoriky

 

Dyskalkulie - porucha počítání, matematických schopností, logické úvahy

 

ADHD - hyperkinetická porucha, porucha pozornosti

Jako základní vlastnosti typické pro lidi s ADHD, je pak možné uvést:

 • Deficit pozornosti – krátké intervaly zaměření na jednu věc, chybí reflexe času
 • Impulzivnost - rychlé, neadekvátní reakce, špatné porozumění vlastním pocitům
 • Hyperaktivita - neúčelné, nadbytečné pohyby

ADD - porucha pozornosti

 • projevuje se neschopností přiměřené koncentrace na určitý podnět po dostatečně dlouhou dobu.
 • Typickým projevem je slabá pozornost, unavitelnost, dítě není schopné delšího a kvalitnějšího soustředění.
 • U ničeho nevydrží a nic je delší dobu nebaví.

 

Kroky k úspěšné domácí přípravě

Vážení rodiče,

 

dovolujeme si Vám poskytnout několik základních rad v domácí přípravě dětí s SPU. Cílem naší společné práce je připravit a umožnit dítěti doplnění mezer ve výuce a v základech učiva, současně vytvořit ucelený systém znalostí, které je žák schopen pojmout a pochopit tak, aby byl připraven zvládnout nároky základního typu školství.

 

 1. Prvním krokem v domácí přípravě by mělo být stanovení určité hodiny a její dobu pokud možno důsledně dodržovat. Tímto "stereotypem" při přípravě minimalizujeme možnost únikových reakcí od domácí práce, které děti občas uplatňují. Při stanovení této hodiny je třeba vycházet především z organizace běžného života rodiny.
 2.  
 3. Druhým krokem je spolupráce rodiče a dítěte, okamžitá možnost kontrolovat nejen výsledky práce, ale i jejich pracovní postup. V případě potřeby můžete ihned poradit a vyjádřit podporu, doporučuji chválit i za malé pokroky a hlavně snahu. Před započetím práce bychom měli spolu s dítětem stanovit postup práce, je třeba vybrat co je nejdůležitější a co je méně důležité.
 4.  
 5. Třetím krokem je pracovat v kratších intervalech a střídat různé druhy činností - hlasité čtení, přepis s doplňováním atd., jeden interval by neměl být delší než 15 min. možno opakovat několikrát za den.
 6.  
 7. Čtvrtým krokem je důkladná kontrola přímo ve spolupráci s dítětem, vždy po každém cvičení.
 8.  
 9. Pátým krokem je, že vzhledem k tomu, že děti občas zapomínají nejen domácí úkoly, ale i pomůcky na vyučování, je dobré vytvořit si jednotný systém přípravy věcí do školy. Postup obou rodičů by měl být shodný.
 10.  
 11. Šestým krokem je atmosféra při domácí přípravy, důležitý je klidný přístup obou rodičů a vstřícnosti, je dokázáno, že strach a jiné negativní pocity u dítěte blokují proces učení. Důležité je poznat, zdali dítě probrané látce rozumí a dokáže ji v praxi používat. Opakováním učiva je možné tuto skutečnost jednoduše ověřit.Více zde: http://www.zs-jirny.cz/vychovne-poradenstvi/