Kotva
Zvonění

7:40 – 7:55

Příchod do školy

 

7:55 – 8:00

Příprava na vyučování

 

0. 7:00 - 7:45

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11:50 – 12:35

6. 12:45 – 13:30

Konec dopolední výuky

 

7.  13:40 – 14:25

8.  14:35 - 15:20

Konec odpolední výuky

 

Proškoly.cz

Mapa webu
A
A
A

Naše vzdělávací cíle

Vloženo: 9.5.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 2425x | Zatím neupraveno

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Veselý a chytrý školák, od 1.9.2020 Škola pro všechny vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí  RVP ZV a z dlouhodobé koncepce školy, která vznikala dlouhodobým zkvalitňováním humanistické pedagogické práce a vytvářením vlastní kultury školy navazující na tradici a historii školy a stávající se kritériem jedinečnosti školy, z vnitřní analýzy školy a z požadavku rodičů.

 

Naším cílem je:

 

 • * Rozvíjet společně jedinečnost školy a zvyšovat její prestiž.
 • * Chceme usnadňovat přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání..
 • * Chceme podporovat co nejširší rozvoj osobnosti všech žáků a respektovat individuální potřeby, možnosti a zájmy každého žáka.
 • * Poskytneme spolehlivý základ všeobecného vzdělání  orientovaného na životní i praktické situace a s uplatněním odpovídajících metod motivovat žáky k dalšímu učení a aktivnímu poznání založeném na hledání, objevování, tvořivosti a volbě vhodné cesty k řešení problému.
 • * Základní vzdělávání poskytujeme v klidném, přátelském, partnerském, tolerantním a rodinném prostředí školy otevřeném vždy a všem.

 

V základním vzdělávání usilujeme o naplňování následujících cílů:

 • * Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení.
 • * Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.
 • * Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci.
 • * Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.
 • * Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své  povinnosti.
 • * Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k   lidem, prostředí i k přírodě.
 • * Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný.
 • * Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi.
 • * Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a  dovednostmi při rozhodování  o vlastní životní a profesní orientaci.

 

Základní koncepční strategie naší školy :

Strategie naší školy -  jak směřovat k cílům základního vzdělávání a tím utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků spočívá:

 1. * V dokonalé a objektivní analýzevzdělávacích požadavků klientů, vzdělávacích potřeb žáků, vzdělávacích možností (prostorových, materiálních, personálních, finančních) školy, SWOT analýzy...
 2. * Ve správném stanovení vzdělávacích priorit:
 • poskytovat kvalitní vzdělání v klidné a přátelské atmosféře – vysvětluje název ŠVP ZV Veselý a chytrý školák
 • rozvíjet schopnosti nadaných žáků a pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • rozvíjet komunikační dovednosti žáků a tvůrčí myšlení
 • podporovat školní a mimoškolní aktivity, spolupráci s partnery
 • dlouhodobě budovat koncepci otevřené a úspěšné školy s jedinečnou kulturou školy.
 • * V postupném budování a upevňování 4 základních pilířů naplňujících cíle základního vzdělávání školy:
I. Vzdělání   -   Kvalita

Kvalitní a funkční vzdělávací program podporují kompetentní a tvořiví učitelé.

II. Výchova  -   Etika                 

Žák s pozitivním přístupem k sobě samému a k druhým usiluje o své vzdělávání i výchovu.

III. Analýza   -    Úspěšnost

Podpora silných stránek školy a využití příležitostí.

IV. Spolupráce  -  Otevřenost

 Spolupracující rodič a další partneři.

 

Smyslem a cílem vzdělání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je pro další život ve společnosti, což je obsaženo i v motivačním názvu našeho ŠVP.

 

Klíčové kompetence

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti.

 

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu.

 

Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.

 

Ve vzdělávacím obsahu ŠVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí.

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní.