Zájmové útvary v roce 2014/2015

Vítáme vás na stránkách zájmových útvarů. Informace k jednotlivým kroužkům budou zveřejněny v průběhu září.  

Nabídka ZÚ 2014-2015

 

DYS -KLUB

Reedukace pro žáky :

Do tohoto kroužku jsou zařazeni žáci se specifickými poruchami učení (SPU), kteří mají doporučenou reedukaci. Nápravná péče probíhá v době po vyučování a splnění individuální péče je zajištěno prací v malých skupinách žáků. Podmínkou práce je spolupráce rodičů, ale zejména jejich podíl na pravidelné domácí přípravě žáka a spolupráce s třídními učiteli, aktivní snaha a práce žáků.

Reedukace se provádí :

Aplikací reedukačních metod.

Používáním kompenzačních pomůcek.

Využíváním speciálních metodických materiálů.

Prací na počítačích s výukovými a reedukačními programy.

Využíváme i interaktivních tabulí.


Při reedukaci využíváme počítačového programu a s jeho pomocí:

1. Rozvíjíme orientaci

Naším cílem je rozvíjet pozornost pravo-levou, prostorovou, v rovině, v řadě i v čase a procvičujeme určování směrů.

2. Zdokonalujeme čtení

Metodika čtení sice vychází zatím z běžně používané analyticko-syntetické metody výuky u nás, ale snažíme se o citlivé propojení nácviku techniky a dovednosti porozumění čtenému.

Část "Čtení" je členěna do pěti na sebe navazujících oddílů: písmena – slabiky –slova – věty - texty. Každý oddíl je však dále rozkrokován z hlediska techniky, porozumění čtenému a zájmů čtenářů. Postupujeme od nejjednoduššího ke složitějšímu. Slovní zásoba nesmí dítě podceňovat ani přeceňovat, jinak dítě ztrácí zájem.

3. Procvičujeme a upevňujeme gramatické jevy

Rozvíjení gramatické, obsahové stránky jazyka a fonemického uvědomění se zaměřením na jazykové dovednosti, které jsou náplní našeho vzdělávacího programu.

Tato část obsahuje: opisování slov i vět, doplňování háčků a čárek, cvičení zaměřené na procvičování hranic slov, doplňování párových hlásek, psaní i/y po tvrdých a měkkých hláskách, ve vyjmenovaných slovech, v koncovkách podstatných a přídavných jmen a v příčestí činném (shoda podmětu s přísudkem v minulém čase), psaní skupin bě/bje, vě/vje, mě/mně, psaní předložek s, z a předpon s-, z-, vz- určování slovních druhů, vyhledávání podmětu a přísudku.

4. Posilujeme zrakové vnímání a zpestřujeme práci zábavným procvičováním

Naším úkolem je cílené rozvíjení či reedukace zrakového vnímání, pravo-levé orientace, prostorového vnímání.

Tato část představuje především cílené cvičení zrakového vnímání - zrakové rozlišování abstraktně konkrétních obrázků se zaměřením na inverzní tvary, rozlišování písmen, slabik, slov, rozlišování figury na pozadí, stimulace levo-pravého směru očního pohybu, cvičení pravo-levé orientace, zrakové pozornosti, cvičení vizuomotoriky, cvičení zrakové paměti a koncentrace.

5. Posilujeme osobnostní rozvoj dítěte

Rozvíjíme rozumové schopnosti, vědomosti a dovednosti dítěte.

 

KERAMIKA

V letošním školním roce se v našem kroužku budeme zabývat různými technikami, zvláště při úpravě keramických střepů. 

Zaměříme se na keramiku zahradní a užitnou keramiku, jako jsou hrnky, talíře, tácky atd. Zdobit ji budeme glazurami, barvítky a engobami. Na závěr školního roku nás jako vždy čeká prezentace našich výrobků.

VÝTVARNÝ KROUŽEK

Každý rok se ve výtvarném kroužku scházejí děti, které se rády zabývají různým vyráběním a kutěním.
Tyto děti neváhají vyměnit část odpoledne, kdy by mohly pobíhat venku nebo sledovat displej počítače, za pobyt ve škole.
Nebudou však řešit složité matematické úlohy a přemýšlet nad diktáty, ale vyzkouší si práci s různými druhy barev a výtvarných technik.
Budou pokoušet keramickou hlínu, poradí si s papírem, textilem, plastem.
Toto vše letos spojíme v tématu: KVĚT, KVĚTY, ROSTLINY...

ZÁBAVNÁ MATEMATIKA

V kroužku Zábavná matematika se zabýváme matematikou trošku jinak než při běžných hodinách.

V kroužku trápíme naše hlavičky různými logickými úlohami, hrami na logické uvažování a slovními úlohami ze života. Zkoušíme o matematice přemýšlet i trochu jinak –pomocí prostředí Zvířátka Dědy Lesoně, Krokování a jiné metod prof. Hejného. Zaměřujeme se i na finanční gramotnost – hodnotu peněz, plánování rodinného rozpočtu, příjmy a výdaje.

V kroužku používáme i různé hlavolamy, sirkové hlavolamy, bludiště, hry logické a matematické (např. Blokus, Hexeto, Cir-Kis atd.), luštíme sudoku a využíváme programy na interaktivní tabuli ke zpestření.

V rámci kroužku Zábavná matematika je možné se i zúčastnit matematické soutěže Taktik .

Na kroužku si dokazujeme, že i matematika dokáže být zábavná. 

CVIČENÍ Z ČJ A M

Kroužek Cvičení z ČJ a M je zaměřen na žáky, kteří uvažují o přijímacích zkouškách na gymnázium. Procvičí si zde různé formy testů (budeme pracovat zejména se SCIO testy), prohloubí si své znalosti a dozví se nové učivo.

Jedná se o prohlubování vědomostí a znalostí, používání logického myšlení, systematickou přípravu, splnění testů v určitém časovém intervalu (rozvrhnutí práce).

V rámci kroužku se konají i dvě návštěvy Gymnázia Na Zatlance, kde si žáci vyzkouší přijímací zkoušky nanečisto. 

INFORMATIKA

Kroužek je určen pro  4.ročník ZŠ. S přihlédnutím k věku jsou žáci vedeni ke správnému užívání pojmů z oblasti ICT (HW, SW, web). Prakticky zvládnou práci s klávesnicí, myší, tiskárnou, textem, tabulkou, grafikou, el.poštou, vyhledávači.  Naučí se informace vyhledávat, zpracovávat a využívat. Znají pravidla bezpečného internetu. 

ANGLIČTINA - agentura Rytmik

Kroužek pro žáky 2.ročníků je veden převážně hravou formou. Děti se v něm nejen přiučí něco navíc k základům angličtiny, ale hodina je vedena tak, aby si děti anglický jazyk oblíbily a nenásilnou formou se jej naučily. 

ŠIKOVNÝ FOTOGRAF - agentura Rytmik

V kroužku se děti ze 3.-5.ročníků naučí zacházet s fotoaparátem,  fotografovat nejen venku, ale i v místnosti, s bleskem i bez blesku. Děti si vyzkouší výrobu fotografií.Tento kroužek podpoří u dětí kreativitu a fantazii. 
 

BOJOVÉ SPORTY A SEBEOBRANA - agentura Rytmik

Kroužek je určen dětem z 1.-5.ročníků. Program kurzu je zaměřen na všestranný pohybový rozvoj, klade důraz na osvojení si základních pohybových aktivit a základů bojových sportů a sebeobrany.