Zájmové útvary v roce 2012/2013

Vítáme vás na stránkách zájmových útvarů. V letošním roce jsme pro vaše děti připravili bohatou nabídku kroužků, ze které si určitě vyberete! Kroužky startují 1.10.2012. Cena je stanovena na období 9-12/2012 a zahrnuje pouze částku na materiál, pomůcky, doplňky, vstupné, případně další výdaje spojené s činnostmi v jednotlivých zájmových útvarech, nezahrnuje odměnu pro pedagoga ze ZŠ Jirny.  

Anglický jazyk

Vedoucí kroužku je Vlasta Štekrová a je určen pro žáky 1.- 2. ročníku.

Kroužek bude veden hlavně v anglickém jazyce, aby se děti naučily aktivně poslouchat a používat slovní zásobu. Děti se učí angličtinu ve frázích, které budou doplněny různými aktivitami, hrami, pisničkami nebo říkankami. 

Cvičení z ČJ a M

Kroužek vede Miloslava Jedličková, je určen žákům, kteří chtějí pokračovat ve studiu na víceletém gymnáziu. Cena je 300,- Kč.

Žáci se naučí aktivně aplikovat získané vědomosti při řešení úloh, prohlubovat dovednosti samostatné práce s učebními texty, vyhledávat informace a dokázat je použít při řešení. Pro děti bude důležité pochopit motivační snahu školy a rodiny jako pomoc k získání dalších vědomostí, dovedností a návyků důležitých při studiu a vytvořit si pocit zodpovědnosti za své učební výsledky.  

V letošním školním roce se žáci zaměřují na:

1. Testy a cvičení z  českého jazyka, matematiky a všeobecných znalostí

2. SCIO testy

3. Procvičování učiva 5. ročníku se zaměřením na složitější a obtížnější úlohy

4. Absolvování dvou přípravných kurzů na Gymnáziu na zatlance, tzv. zkoušky nanečisto

Dys – klub

Vedoucí Marcela Šeblová a Pavla Krutská. Cena je 100,- Kč.

Do tohoto kroužku jsou zařazeni žáci s vývojovými poruchami učení, kteří mají doporučenou reedukaci. Nápravná péče probíhá v době po vyučování a splnění individuální péče je zajištěno prací v malých skupinách žáků. Podmínkou práce je spolupráce rodičů, a to zejména jejich podíl na pravidelné domácí přípravě žáka a spolupráce s třídními učiteli. (stránky klubu)

Informatika

Vedoucí Hana Kudrnová, cena je 300,- Kč

Kroužek je určen pro 3.- 4.ročník ZŠ. S přihlédnutím k věku jsou žáci vedeni ke správnému užívání pojmů z oblasti ICT (HW, SW, web). Prakticky zvládnou práci s klávesnicí, myší, tiskárnou, textem, tabulkou, grafikou, el.poštou, vyhledávači.  Naučí se informace vyhledávat, zpracovávat a využívat. Znají pravidla bezpečného internetu. (stránky kroužku)

Keramika

Kroužek vede Martina Šuláková a Marcela Měřičková , je určen pro 4. a 5. ročníky a nedružinové děti ze 3. ročníků ZŠ. Cena je 600,- Kč.

Kroužek je určen pro žáky 4. – 5. ročníků a žáky 3. ročníků, kteří nenavštěvují školní družinu. V hodinách keramiky se zabýváme různými technikami, které se snažíme zdokonalovat. Žáci se naučí pracovat s hlínou, zdobit glazurou, engobami, speciálními barvami. Jednotlivé techniky budeme různě propojovat a střídat. Naši práci si budete moci prohlédnout jako vždy na závěrečné výstavě. (stránky kroužku)

Mladý zdravotník

Kroužek vede Zdeňka Válová, je určen žákům 4.-5. ročníku. Cena je 300,- Kč.

Kroužek je letošní rok určen pro pokročilé. Zopakujeme si tělo a kostru člověka, obvazovou techniku a základy první pomoci. Rozšíříme si znalosti první pomoci a budeme se připravovat na jarní soutěž mladých zdravotníků. (stránky kroužku)

Pohybový kroužek

 

Kroužek vede Gabriela Kašparová 1.skupina a Helena Wachtlová 2.skupina, cena kroužku je 200,- Kč. Kroužek je určen pro žáky 1.- 3. ročníků.

1. skupina: žáci prvních ročníků

2. skupina: žáci druhých a třetích ročníků

Šikovné ruce

Vedoucími kroužku jsou Zdeňka Válová a Zuzana Strachotová, cena kroužku je 400,- Kč.. Kroužek je určen pro žáky 1.- 3. ročníků.

Náplň kroužku je zaměřena na rozvoj manuální a výtvarné zručnosti dětí. Budeme využívat různé tradiční i netradiční materiály a výtvarné techniky. S sebou, prosíme, starší triko, krém na ruce. (stránky kroužku)

Taneční kroužek

Kroužek vede Petra Ditrychová, je určen žákům 1. - 5. ročníků. Platba za kroužek činí 500 .

Kroužek je zaměřen na rozvoj pohybové koordinace a rytmiky. Děti se zde seznámí se základy společenského a výrazového tance, zumby, aerobiku, s dicsco tancem a řadou tanečních her. Výsledky naší práce předvedeme na akcích školy. (stránky kroužku)

Výtvarný kroužek

Kroužek vede Jana Nová. Cena je 500,- Kč.

Je určen pro 4. a 5. ročníky. V kroužku se učíme poznávat a používat různé druhy barev a materiálů a při tom všem bude určitě pěkná pohoda. Při tvoření si povídáme, zpíváme a na konci školního roku vše předvedeme na výstavě. (stránky kroužku)

Zábavná matematika

Kroužek vede Veronika Krämerová, cena kroužku je 300,- Kč.  Je určen pro žáky 4.- 5. ročníků.

Míčové hry

Kroužek vede Helena Klučinová, cena kroužku je 200,-Kč. Je určen pro žáky 4.-5.ročníků.

V kroužku si zahrajeme vybíjenou a florbal, ale vyzkoušíme se i základy košíkové (driblování, střelba na koš).

Přírodovědný kroužek

Kroužek vede Irena Racková, cena kroužku je 300,-Kč  a je určen pro žáky 1.-3.ročníků. 

Náplní přírodovědného kroužku budou hlavně vycházky v Jirnech a okolí, při kterých si budeme všímat zvířat, rostlin a přírodních zajímavostí. Důležité je, že při tom budeme pobývat na čerstvém vzduchu a ujdeme pár kilometrů. Za nepříznivého počasí se naše schůzky budou odehrávat ve škole, kde budeme zpracovávat dříve nasbírané přírodniny, prohlížet si encyklopedie, koukat na krátké filmy s tematikou přírody, hrát různé hry apod. Také nás čeká pěkný výlet!