Školní rok 2009/2010

Zájmové útvary

Kroužky startují 5.10.2009, přihlašovací formulář naleznete zde a odevzdejte do 18.9.2009. 

Výtvarný kroužek

Kroužek vede Jana Nová. Cena za pololetí je 600,- Kč.

Je určen pro všechny ročníky ZŠ. V kroužku se učíme poznávat a používat různé druhy barev a materiálů a při tom všem bude určitě pěkná pohoda. Při tvoření si povídáme, zpíváme a na konci školního roku vše předvedeme na výstavě. (stránky kroužku)

Informatika

Vedoucí Hana Kudrnová, cena za pololetí je 400,- Kč. 

Kroužek je určen pro 3.- 5.ročník ZŠ. S přihlédnutím k věku jsou žáci vedeni ke správnému užívání pojmů z oblasti ICT (HW, SW, web). Prakticky zvládnou práci s klávesnicí, myší, tiskárnou, textem, tabulkou, grafikou, el.poštou, vyhledávači.  Naučí se informace vyhledávat, zpracovávat a využívat. Znají pravidla bezpečného internetu. (stránky kroužku)

Dys – klub

Vedoucí Marcela Šeblová. Cena za pololetí je 100,- Kč.

Do tohoto kroužku jsou zařazeni žáci s vývojovými poruchami učení, kteří mají doporučenou reedukaci. Nápravná péče probíhá v době po vyučování a splnění individuální péče je zajištěno prací v malých skupinách žáků. Podmínkou práce je spolupráce rodičů, a to zejména jejich podíl na pravidelné domácí přípravě žáka a spolupráce s třídními učiteli. (stránky klubu)

Keramika  I

Vedoucí Pavla Krutská, cena za pololetí je 650,- Kč. Kroužek je určen žákům 1.- 2. ročníku.

V kroužku vyrábíme malé drobnosti pro radost. Děti se naučí pracovat s tvárným materiálem a poznají vlastnosti hlíny. Práce dětí budou prezentovány na závěrečné výstavě kroužku. (stránky kroužku)

Keramika II

Kroužek vede Martina Šuláková, je určen žákům 3.- 5. ročníku. Cena za pololetí je 650,- Kč.

V letošním roce budou žáci pokračovat ve zdokonalování technik, které se již naučili. Budeme se i dále věnovat válení plátů, stáčení hádků, výtvorům modelovaným přes balonek atd. Také se naučíme další formy zdobení střepu a tyto techniky budeme kombinovat. Naše keramické výrobky předvedeme na výstavě. (stránky kroužku)

Anglický jazyk 

Vedoucí kroužku je Milada Sýkorová, cena kroužku je 600,- Kč za pololetí a je určen pro žáky 1.- 2. ročníku.

Kroužek bude veden hlavně v anglickém jazyce, aby se děti naučily aktivně poslouchat a používat slovní zásobu. Děti se učí angličtinu ve frázích, které budou doplněny různými aktivitami, hrami, pisničkami nebo říkankami. 

Mladý zdravotník

Kroužek vede Darina Hnízdilová, je určen žákům 3.-5. ročníku. Cena za pololetí je 400,- Kč.

Kroužek je rozdělen na začátečníky a pokročilé. Začátečníci jsou žáci 3. ročníku, děti se seznamují s kostrou člověka, obvazovou technikou a učí se základům první pomoci. Ve skupině pokročilých, což jsou žáci 4. a 5. ročníku, kteří navštěvovali kroužek i v loňském roce, si rozšiřujeme znalosti první pomoci a budeme se připravovat na jarní soutěž mladých zdravotníků, kde bychom chtěli obhájit loňské 1.místo. S oběma skupinami bych se ráda zúčastňovala dalších akcí pořádaných Českým červeným křížem. (stránky kroužku)

Cvičení z ČJ a M

Kroužek vede Miloslava Jedličková, je určen žákům, kteří chtějí pokračovat ve studiu na víceletém gymnáziu. Cena za pololetí je 300,- Kč.

Žáci se naučí aktivně aplikovat získané vědomosti při řešení úloh, prohlubovat dovednosti samostatné práce s učebními texty, vyhledávat informace a dokázat je použít při řešení. Pro děti bude důležité pochopit motivační snahu školy a rodiny jako pomoc k získání dalších vědomostí, dovedností a návyků důležitých při studiu a vytvořit si pocit zodpovědnosti za své učební výsledky.  

Německý jazyk

Vážení rodiče, velmi mě těší zájem Vás a Vašich dětí o vyúku německého jazyka. Ráda bych Vám podala několik úvodních informací:

Jmenuji se Lenka Neumanová a budu Vaše děti zábavnou formou seznamovat s německým jazykem. Moje učební metoda je založena na pohybových aktivitách a hrách, názorném ukazování, zpívání, opakování jednoduchých říkadel a frází, rozpočítávání, soutěžení.

V prvních hodinách se budu s dětmi seznamovat a poznávat jejich schopnosti, proto se budeme učit hrou. Později budu průběžně podle potřeby doplňovat učební materiály, případně zakupovat učební pomůcky. O všem budete včas informováni.

Na úvodní hodiny prosím, aby děti nosily pastelky, pero, fixy.

V případě Vašich dalších dotazů jsem Vám k dispozici na tel.č. 737 36 25 19.

Mgr.Lenka Neumanová