S čím nám pomáhá práce na PC

Při reedukaci využíváme počítačového programu a s jeho pomocí:

1. Rozvíjíme orientaci

Naším cílem je rozvíjet pozornost pravo-levou, prostorovou, v rovině, v řadě i v čase a procvičujeme určování směrů.

2. Zdokonalujeme čtení

Metodika čtení sice vychází zatím z běžně používané analyticko-syntetické metody výuky u nás, ale snažíme se o citlivé propojení nácviku techniky a dovednosti porozumění čtenému.

Část "Čtení" je členěna do pěti na sebe navazujících oddílů: písmena – slabiky –slova – věty - texty. Každý oddíl je však dále rozkrokován z hlediska techniky, porozumění čtenému a zájmů čtenářů. Postupujeme od nejjednoduššího ke složitějšímu. Slovní zásoba nesmí dítě podceňovat ani přeceňovat, jinak dítě ztrácí zájem.

3. Procvičujeme a upevňujeme gramatické jevy

Rozvíjení gramatické, obsahové stránky jazyka a fonemického uvědomění se zaměřením na jazykové dovednosti, které jsou náplní našeho vzdělávacího programu.

Tato část obsahuje: opisování slov i vět, doplňování háčků a čárek, cvičení zaměřené na procvičování hranic slov, doplňování párových hlásek, psaní i/y po tvrdých a měkkých hláskách, ve vyjmenovaných slovech, v koncovkách podstatných a přídavných jmen a v příčestí činném (shoda podmětu s přísudkem v minulém čase), psaní skupin bě/bje, vě/vje, mě/mně, psaní předložek s, z a předpon s-, z-, vz- určování slovních druhů, vyhledávání podmětu a přísudku.

4. Posilujeme zrakové vnímání a zpestřujeme práci zábavným procvičováním

Naším úkolem je cílené rozvíjení či reedukace zrakového vnímání, pravo-levé orientace, prostorového vnímání.

Tato část představuje především cílené cvičení zrakového vnímání - zrakové rozlišování abstraktně konkrétních obrázků se zaměřením na inverzní tvary, rozlišování písmen, slabik, slov, rozlišování figury na pozadí, stimulace levo-pravého směru očního pohybu, cvičení pravo-levé orientace, zrakové pozornosti, cvičení vizuomotoriky, cvičení zrakové paměti a koncentrace.

5. Posilujeme osobnostní rozvoj dítěte

Rozvíjíme rozumové schopnosti, vědomosti a dovednosti dítěte.