Komu je určen počítačový program?

Cílovou skupinou jsou děti, které potřebují dlouhodobě, nebo krátkodobě specifickou podporu :

 • děti s potřebou pozvolnějšího tempa výuky z důvodů pomalejšího či nerovnoměrného vyzrávání nervové soustavy
 • děti s převládajícími obtížemi v oblasti zrakového vnímání
 • děti s převládajícími obtížemi v oblasti fonemického uvědomění
 • děti s obtížemi v oblasti jazykových dovedností (morfologicko-syntaktická rovina, jazykový cit,...)
 • děti s nedostatečnou úrovní spolupráce obou hemisfér (nedostatky v pravo-levé orientaci, v prostorové orientaci, event. ve vizuomotorickém propojení,...)
 • děti s poruchou koncentrace
 • děti s nedostatky ve vnímání časové posloupnosti
 • děti s nižším, či nevýhodným nadáním pro zvládnutí učiva obsaženého ve vzdělávacích programech základní školy, obecné školy, občanské školy (se zaměřením na 1.stupeň), či zvláštní školy
 • děti z odlišného sociokulturního zázemí
 • děti z odlišného jazykového prostředí
 • děti demotivované vlivem dlouhodobé "školní neúspěšnosti"
 • děti se speciálními vzdělávacími potřebami (např. smyslovým či mentálním oslabením)
 • děti bez speciálních potřeb, které krátkodobě potřebují cílenou podporu (např. z důvodu delší absence ve škole)